×
Sākums Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm

Finansiāls atbalsts, atvieglojumi

Valsts atbalsts

Invaliditāte ir ilgstošs vai nepārejošs ļoti smagas, smagas vai mērenas pakāpes funkcionēšanas ierobežojums, kas ietekmē personas garīgās vai fiziskās spējas, darbspējas, pašaprūpi un iekļaušanos sabiedrībā.

Invaliditātes ekspertīzi Latvijā veic Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija (turpmāk – VDEĀVK), kura sava lēmuma pieņemšanā ir neatkarīga.

Personai nosūtījumu uz invaliditātes ekspertīzi (veidlapa Nr.088/u) izsniedz ģimenes ārsts vai ārstējošais ārsts, izvērtējot katras personas veselības stāvokli un funkcionēšanas ierobežojumus.

Kādi dokumenti jāiesniedz, lai personai tiktu veikta invaliditātes ekspertīze:

VDEĀVK jāiesniedz:

1. Iesniegums invaliditātes veikšanai – tas var būt rakstīts brīvā formā, vai arī var izmantot iesnieguma veidlapu, kura atrodama VDEĀVK mājas lapā.

2. Ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta izsniegts nosūtījums invaliditātes ekspertīzes veikšanai (veidlapa Nr.088/u).

4. Citi dokumenti, ja ārsts vai pati persona uzskata, ka tie ir nepieciešami ekspertīzes veikšanai.

Dokumentus var iesniegt:

 1. Klātienē - personīgi kādā no desmit VDEĀVK nodaļām, adreses atrodamas mājas lapā
 2. nosūtot pa pastu uz jebkuru no VDEĀVK nodaļām
 3. elektroniska dokumenta formā atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu
 4. elektroniski, portālā www.latvija.lv 

Atsauces:

Labklājības Ministrija, Invaliditātes noteikšana

Tiesības saņemt piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti ir bērna vecākam vai tā likumiskajam pārstāvim. Piemaksas apmērs ir EUR 106,72 mēnesī uz noteikto invaliditātes laiku. Pabalsta mērķis ir sniegt papildu materiālo atbalstu ģimenēm, kurās aug bērns ar invaliditāti.

Kā saņemt Piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta par bērnu ar invaliditāti: Lai saņemtu pabalstu un piemaksu, tā pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā iesniedz rakstisku pieprasījumu (iesniegumu) par pabalsta un piemaksas piešķiršanu.

Iesnieguma veidlapu var atrast VSAA mājas lapā

Iesniegumu var arī iesniegt elektroniski, portālā www.latvija.lv

Atsauces:

Buklets “Atbalsts personām ar invaliditāti”

Pabalsts tiek piešķirts, lai sniegtu papildu valsts atbalstu ģimenēm kurās aug bērns ar invaliditāti, kuram ir smagi funkcionāli traucējumi, lai nodrošinātu bērna ar invaliditāti pilnvērtīgāku attīstību un drošāku aprūpi mājās. Pabalstu piešķir personai, kura kopj bērnu ar invaliditāti vecumā līdz 18 gadiem vai arī līdz termiņam, kad beidzas bērnam noteiktā invaliditāte vai īpašas kopšanas nepieciešamības atzinums. Pabalstu persona var saņemt arī tad, ja tā strādā. Pabalsta apmērs ir EUR 313,43 mēnesī.

Pabalsts var tikt izlietots gan papildu aprūpes vajadzībām, tehniskā aprīkojuma iegādei, higiēnas preču iegādei u.c

Kā saņemt īpašās kopšanas pabalstu: Lai saņemtu bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, bērnam ir jābūt Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) noteiktai invaliditātei un izsniegtam atzinumam par īpašas kopšanas nepieciešamību.

Pieprasot bērna ar invaliditāti kopšanas pabalstu, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā var iesniegt rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai. Iesnieguma veidlapu var atrast VSAA mājas lapā.

Iesniegumu var arī iesniegt elektroniski, portālā www.latvija.lv.

No 2020.gada 1.janvāra bērna vecākiem ir tiesības saņemt slimības pabalstu bērna ar invaliditāti, par kuru piešķirts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts, slimošanas gadījumā. Slimības pabalstu piešķir par slima bērna kopšanu līdz bērna 18 gadu vecuma sasniegšanai. Pabalsta izmaksas termiņi: - Bērna nepārtrauktas saslimšanas gadījumā – ne ilgāk par 26 nedēļām (6 mēneši), skaitot no bērna pirmās 8 Informācija sagatavota 2018.gada decembrī, informācija aktualizēta 10.2019.; 01.2020.; 03.2021. saslimšanas dienas; - Ja bērns slimo ar pārtraukumiem – ne ilgāk par 3 gadiem 5 gadu periodā.

Pabalstu var saņemt bērns ar invaliditāti un pilngadīga persona ar invaliditāti, ja VDEĀVK ir izsniedzis atzinumu par medicīniskām indikācijām vieglā automobiļa speciālai pielāgošanai un pabalsta saņemšanai transporta izdevumu kompensēšanai. Pabalsta apmērs ir EUR 79,68 par katru pilnu sešu mēnešu periodu.

Pabalstu izmaksā divas reizes gadā par katru pilnu sešu mēnešu periodu, skaitot no dienas, kad izsniegts minētais atzinums. Savukārt pabalsta izmaksu izbeidz, kad beidzas termiņš, uz kādu noteikta invaliditāte.

Ja pēdējo sešu mēnešu periods, par kuru izmaksājams pabalsts, sakarā ar invaliditātes termiņa izbeigšanos ir nepilns, pabalstu par šo periodu izmaksā pilnā apmērā kā par sešu mēnešu periodu.

Kā saņemt pabalstu transporta izdevumu kompensēšanai personām ar invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās: Pieprasot pabalstu transporta izdevumu kompensācijai, pabalsta pieprasītājs jebkurā Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) nodaļā rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai var iesniegt rakstveida pieprasījumu pabalsta piešķiršanai.

Iesnieguma veidlapu var atrast VSAA mājas lapā.

Iesniegumu var arī iesniegt elektroniski, portālā www.latvija.lv.

Apliecība “Goda ģimene” ir valsts veidota un Sabiedrības integrācijas fonda īstenota atbalsta programma daudzbērnu ģimenēm, kuras aprūpē trīs un vairāk bērni vecumā līdz astoņpadsmit gadiem, kā arī pilngadīgas personas, kuras nav sasniegušas 24 gadu vecumu, ja tās iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību un ģimenēm, kuras aprūpē bērnu ar invaliditāti vai pilngadīgu personu, kurai noteikta I vai II grupas invaliditāte. Šīs apliecības īpašniekiem ir iespēja saņemt atlaides, izmantojot pakalpojumus, kurus piedāvā valsts un privātie uzņēmumi Latvijā.

Atbalsts aizsargātajiem lietotājiem sniedz iespēju katru mēnesi par patērēto elektroenerģiju, sadales sistēmas pakalpojumiem, obligātā iepirkuma un jaudas komponentēm maksāt zemāku maksu.

Atbalsts tiek piešķirts Ģimenēm, kuru aprūpē ir bērns invalīds vecumā līdz 18 gadiem.

  Invalīdu stāvvietu izmantošanas karti izsniedz personām, kurām ir izsniegta Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (VDEĀVK) izziņa, vai VDEĀVK atzinums par to, ka noteiktas indikācijas bērna invalīda (līdz 18 gadu vecumam) īpašas kopšanas nepieciešamībai.

  Atbrīvojumu piešķir par vieglo transportlīdzekli, kura īpašniekam, turētājam vai vadītājam vai šādas personas laulātajam apgādībā ir bērns ar invaliditāti. Atbrīvojumu piemēro attiecībā uz vienu šādai personai vai tās laulātajam īpašumā, turējumā vai valdījumā reģistrētu vieglo transportlīdzekli.

  Personām ar I vai II grupas invaliditāti un personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, uzrādot invaliditātes apliecību, kā arī personai, kas pavada personu ar I grupas invaliditāti vai personu līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, ir tiesības bez maksas izmantot sabiedrisko transportlīdzekli, kas pārvadā pasažierus pilsētas nozīmes un reģionālās nozīmes maršrutā.

  Pašvaldību atbalsts

  Lai uzzinātu kāds atbalsts pieejams Jūsu pašvaldībā, norādiet pašvaldību.

  Veselības aprūpes pabalsts ir pašvaldības sociālais pabalsts, kas paredzēts ar veselības aprūpi saistīto izdevumu daļējai segšanai atsevišķām iedzīvotāju grupām.

  Mājokļa pabalsts ir pašvaldības sociālais atbalsts mājsaimniecībām, kuras atzītas par trūcīgām vai maznodrošinātām.

  Persona vai ģimene atzīstama par trūcīgu, ja mājsaimniecības minimālais ienākumu slieksnis ir 272 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 190 eiro pārējām personām mājsaimniecībā.

  Griežoties Rīgas sociālajā dienestā ir iespējams saņemt sekojošus pakalpojumus:

  - Klātienes sociālpsiholoģiskās individuālās un grupu konsultācijas

  - Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus bērniem ar garīgās un fiziskās attīstības traucējumiem, un funkcionāliem traucējumiem

  - Dienas aprūpes un Atbalsta centru pakalpojumus bērniem Rīgā.

  Pabalstu ēdināšanas maksas segšanai var saņemt Valmieras pilsētā dzīvesvietu deklarējušo mājsaimniecību bērni, kuriem noteikta invaliditāte, kā arī, sasniedzot pilngadību, līdz pilngadībai uzsākto mācību pabeigšanai attiecīgajā izglītības iestādē

  Valmieras pilsētas pašvaldībā pieejamie sociālie pakalpojumi ģimenēm ar bērniem, arī sociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem - finansējums projekta Vidzeme iekļauj ietvaros.

  Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus var piemērot personām (arī aizbildņiem), kurām ir bērni ar invaliditāti vai kuru ģimenēs dzīvo nestrādājoša persona ar pirmās vai otrās invaliditātes grupu, – 90% no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

  Atbalsta pasākumu veidi: Pabalsts vides pielāgošanai, atbalsts pandusa ierīkošanai, pacēlāja nodošana personas lietošanā, pabalsts izdevumu segšanai, kas saistīti ar dokumentu noformēšanu.

  Tiesības uz atbalsta pasākumiem ir personai, kura:

  1. ir bērns invalīds vai pilngadīga persona ar I grupas invaliditāti;

  2. nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā;

  3. savu pamata dzīvesvietu deklarējusi Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā un dzīvo deklarētajā dzīvesvietā;

  4. dzīvo sev vai ģimenes loceklim piederošā mājoklī vai uz īres līguma pamata, kas ir spēkā vismaz piecus gadus, izņemot gadījumu, ja persona dzīvo sociālajā dzīvoklī, no atbalsta pasākuma pieprasīšanas dienas, dzīvo pašvaldībai vai privātpersonai piederošā mājoklī.


  Pieejamie atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām) Jēkabpils pašvaldībā.

  Kā iegūt trūcīgas ģimenes (personas statusu)

  Kā iegūt maznodrošinātas ģimenes (personas statusu)

  Tiesības saņemt sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ir pirmsskolas vecuma bērniem ar funkcionāliem traucējumiem no 3 gadiem līdz bērns sasniedzis obligātās izglītības vecumu.

  Pakalpojums ietver bērna fiziskās un intelektuālās attīstības veicināšanu, pašaprūpes iemaņu apguvi un izmantošanu, nodarbošanos un atpūtu atbilstoši bērna psihiskās attīstības līmenim, dzīvei nepieciešamo zināšanu, prasmju un iemaņu apguvi. Tiek nodrošināta bērna trīsreizēja ēdināšana, transporta pakalpojums bērna nokļūšanai līdz Centram un atpakaļ uz mājām.

  Psihologa pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai krīzes situācijā, kas radusies sakarā ar invaliditātes noteikšanu bērnam, kā arī lai personas ar invaliditāti un viņu likumiskie pārstāvji varētu panākt un saglabāt maksimālu patstāvību, pilnīgas fiziskas, garīgas, sociālās un profesionālās spējas.

  Pabalsts bērniem ar invaliditāti un bērniem, kuri apgūst speciālo pirmsskolas izglītības programmu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē tiek piešķirts ģimenēm, neizvērtējot ienākumus, ja viņu dzīvesvieta ir deklarēta Rēzeknes pilsētas pašvaldībā, 100 % apmērā no pakalpojuma maksas līdz 11 mēnešiem gadā.

  Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim).

  Nepieciešamie dokumenti:

  1. Spēkā esošs maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, ko apliecina Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” lēmums, izziņa;

  2. iesniegums;

  3. izdevumus apliecinoši dokumenti;

  4. jāuzrāda dzīvokļa īres līgumi, abonenta numuri, rēķini ar siltumenerģijas pakalpojumiem, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas, aukstā ūdens un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējiem, kvītis, čeki par cietā kurināmā iegādi.

    Dzīvokļa pabalstu ir tiesības saņemt vienu reizi gadā (no 1.janvāra līdz 31.decembrim).

    Nepieciešamie dokumenti:

    1. Spēkā esošs maznodrošinātas personas (ģimenes) statuss, ko apliecina Rēzeknes pilsētas domes pārvaldes “Sociālais dienests” lēmums, izziņa;

    2. iesniegums;

    3. izdevumus apliecinoši dokumenti.

     Pabalsts personām ar funkcionāliem traucējumiem ir naudas pabalsts, kas paredzēts klientiem ar funkcionāliem traucējumiem un ietver:

     1. materiālu palīdzību medicīnas un higiēnas preču (autiņbiksīšu, katetru, vienreiz lietojamo personīgās higiēnas komplektu u.tml.) iegādei un tehnisko palīglīdzekļu īrei vai iegādei;

     2. materiālu palīdzību bērna ar invaliditāti rehabilitācijas izdevumu segšanai.

     Tiesības saņemt Palīdzību vienu reizi vides pielāgošanai ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, savukārt tiesības saņemt Palīdzību vienu reizi mājokļa pielāgošanai ir personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti (turpmāk – Persona).

     Palīdzības apmērs Personai, kura pārvietojas riteņkrēslā vides pielāgošanai ir līdz 5000 euro.

     Pabalstu ir tiesības saņemt personai ar kustību traucējumiem, kura pārvietojas riteņkrēslā, un kurai ir noteikta I vai II invaliditātes grupa, vai bērnam ar invaliditāti, un kura dzīvesvietu ir deklarējusi un dzīvo Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā.

     Bērniem un jauniešiem ir iespēja iegūt daudzveidīgu muzikālo izglītību divās mūzikas skolās, kas var kļūt par labu pamatu tālākai profesionālajai izaugsmei.

     Atvieglojumu 100% apmērā ir tiesības saņemt par izglītojamo, kuram ir noteikta invaliditāte.

     Sporta skolu audzēkņi var saņemt nodarbību maksas atvieglojumus 30%, 50% un 70% apmērā.

     No līdzfinansējuma maksas sporta skolās atbrīvo arī audzēkņus ar invaliditāti.

     Skolēni, kuri apmeklē skolu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā.

     Bērni, kuri apmeklē bērnudārzu, var saņemt brīvpusdienas vai atvieglojumu brīvpusdienu maksas segšanai 50% apmērā.

     Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksnis Liepājā ir:

     • 336 eiro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 235 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā ir vismaz viena pilngadīga persona darbspējīgā vecumā;
     • 375 eiro pirmajai personai mājsaimniecībā un 263 eiro pārējām personām mājsaimniecībā, kurā vecāks vai likumiskais pārstāvis viens īsteno bērna vai bērnu aizgādību vai visas personas ir valsts vecuma pensijas vecumu sasniegušas personas vai personas ar invaliditāti un šo personu aizgādībā vai aizbildnībā esoši bērni.
     • 390 eiro atsevišķi dzīvojošai vienīgajai personai mājsaimniecībā, kura ir sasniegusi valsts vecuma pensijas vecumu vai ir persona ar invaliditāti.


      Lai varētu nodrošināt personu pamatvajadzību apmierināšanu un dzīves kvalitātes nepazemināšanos, ja persona objektīvu apstākļu dēļ nevar sevi aprūpēt, izveidots pakalpojums – aprūpe mājās. Pakalpojumu var saņemt bērns ar invaliditāti, ja ģimenes locekļi objektīvu apstākļu dēļ (darbs, veselības stāvoklis utt.) nespēj nodrošināt nepieciešamo aprūpi.

       Ziemassvētku pabalstu var saņemt ikviena ģimene, kuras deklarētā dzīvesvieta ir Liepājā un kura audzina:

       • četrus vai vairāk bērnus,
       • bērnu invalīdu,
       • aizbildnībā esošu bērnu.

       Lai palīdzētu ģimenēm ar bērniem sagādāt visu nepieciešamo skolai, uzsākot jauno mācību gadu, pašvaldības akcijā “Skolas soma” var saņemt pabalstu 20 eiro apmērā par katru bērnu.

       Portidžas mācībsistēma ir agrīnās izglītošanas un audzināšanas pakalpojums dzīvesvietā bērnam ar invaliditāti un viņa vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem.

       Sociālā rehabilitācija bērniem ar invaliditāti tiek nodrošināta, apmaksājot bērna vecāka (likumiskā pārstāvja) izvēlēta sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniedzēja izsniegtu rēķinu, nepārsniedzot 300 eiro kalendārajā gadā.

       Specializētā autotransporta pakalpojumu ir tiesīgas saņemt personas ar funkcionāliem traucējumiem, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās, kuras nespēj pārvietoties ar sabiedrisko transportu (personas ar 1. un 2.grupas invaliditāti, bērni ar invaliditāti), nokļūšanai uz medicīnisko vai rehabilitācijas iestādi Daugavpilī vai citā Latvijas pilsētā.
       Specializētā autotransporta pakalpojumu vienai personai bezmaksas piešķir ne vairāk kā sešas reizes gadā.

       Dzīvokļa pabalstu piešķir izdevumu apmaksai par pakalpojumiem, kas saistīti ar viena nekustamā īpašuma lietošanu, kurā pabalsta pieprasītājs dzīvo, ja īpašums atrodas Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā, bet ne vairāk par faktisko izdevumu apmēru.

       Sociālālās palīdzības pakalpojumu saraksts ģimenēm, kuru aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru.

       Atbalsta pasākumus mājokļa iekšējās un ārējās vides pielāgošanai bērnam ar invaliditāti ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.

       Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus.

       Ikmēneša pabalstu 143,00 euro apmērā piešķir personas ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecuma sasniegšanai (turpmāk - persona ar invaliditāti) aprūpei

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā, iesniedzot:

       - apliecinājumu par tiesībām pārstāvēt nepilngadīgu personu;

       - VDEĀVK lēmuma par invaliditāti kopiju (uzrādot oriģinālu).

       Tehniskie palīglīdzekļi ir aprīkojums vai tehniskās sistēmas, kas novērš, kompensē, atvieglo vai neitralizē personas funkcionēšanas pazeminājumu vai invaliditāti.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Montesori pakalpojuma mērķis ir veicināt personas attīstību, palīdzēt apgūt sadzīves un pašaprūpes iemaņas, trenēt pašdisciplīnu, koncentrēšanos un gribasspēku personai ar invaliditāti no 2 (divu) līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, iepazīstot personas iedzimtās dotības, apgūto valodu un matemātiski loģisko domāšanu.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Ar mūzikas skaņu palīdzību personai tiek sniegts atbalsts komunikācijas prasmju attīstīšanā un emocionālās labsajūtas uzlabošanā.

       Mūzikas terapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Pakalpojuma nodrošināšanā tiek izmantoti speciāli apmācīti suņi. Mērķis ir sniegt atbalstu personām ar invaliditāti, lai uzlabotu locītavu kustīgumu, mazinātu sāpes un muskuļu sasprindzinājumu.

       Kanisterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Atbalsta pasākumos tiek iekļauts pabalsts mājokļa iekšējās vides pielāgošanai, pabalsts viendzīvokļa mājas ārējās vides pielāgošanai, pabalsts tehniskā palīglīdzekļa nodošanai personai lietošanā, slēdzot patapinājuma līgumu un pandusa (uzbrauktuves) izbūvēšanai daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Hidroterapijas pakalpojuma mērķis ir sniegt atbalstu personai ar invaliditāti līdz 18 (astoņpadsmit) gadu vecumam, lai uzlabotu locītavu kustīgumu, mazinātu sāpes un muskuļu sasprindzinājumu.

       Hidroterapijas pakalpojums ietver 10 (desmit) nodarbības.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Pakalpojuma mērķis - uzlabot personas ar invaliditāti mobilitātes, līdzsvara, koordinācijas un kustīguma spējas.

       Pakalpojumu var saņemt Jelgavas sociālajā dienestā.

       Specializētā autotransporta pakalpojuma mērķis ir nodrošināt transporta pieejamību personai ar kustību traucējumiem un/vai kurai ir apgrūtināta pārvietošanās:

       • ar veselības aprūpi, sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, tehniskā palīglīdzekļu centra pakalpojumu saistīto aktivitāšu veikšanai;
       • NVO rīkoto pasākumu apmeklēšanai.

       Atbalsta ģimenes un uzticības personas pakalpojums nodrošina atbalstu bērnam, ģimenei bērna aprūpē un audzināšanā, personām atbalstu sadzīves iemaņu apgūšanā un sociālās funkcionēšanas prasmju attīstībā.
       Atbalsta ģimene/uzticības persona veic praktiskas darbības, kā, piemēram, pilnveido ģimenes sociālās iemaņas un prasmes, plāno dienas režīmu bērniem un veicina lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, sniedz atbalstu budžeta plānošanā, dažādu sadzīvisku jautājumu kārtošanā, palīdz veidot tradīcijas ģimenē utml.
       Par atbalsta ģimeni/uzticības personu var kļūt ģimenei tuvs draugs, paziņa, kaimiņš.

       Aprūpe mājās nodrošina pamatvajadzību apmierināšanu, personisko aprūpi, pašaprūpes spēju attīstību, palīdzību mājas darbu veikšanā, uzraudzību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu.

       Pakalpojumu var saņemt bērns līdz 20 gadu vecumam, ja viņa faktiskā un deklarētā dzīvesvieta ir Rīgā.

       Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir bērnam ar invaliditāti vai personai, kurai ir kopīga deklarētā dzīvesvieta ar bērnu ar invaliditāti, kurš ir šīs personas vai tās laulātā bērns, mazbērns, brālis vai māsa – 90%.

       Tiesības saņemt lietošanā pacēlāju ir Rīgas pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai ar I un II grupas invaliditāti, kā arī bērnam invalīdam ar kustību traucējumiem, ja persona pārvietojas riteņkrēslā, nesaņem ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus vai neatrodas ieslodzījuma vietā.

       Saskaņā ar Noteikumiem Nr.49 mājsaimniecība atzīstama par maznodrošinātu, ja tās ienākumi ir līdz 436 EUR pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 305 EUR pārējām personām mājsaimniecībā.

       Jums ir iespēja pašvaldības sociālajā dienestā iesniegt pieteikumu trūcīgas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai vai maznodrošinātās ģimenes (personas) statusa piešķiršanai un saņemt šī statusa apliecinošu izziņu. Izziņa par trūcīgas ģimenes (personas) statusu nepieciešama, lai saņemtu sociālo palīdzību, sociālos pakalpojumus, pabalstus un dažādus atvieglojumus.

       Rīgas domes 2020. gada 3. aprīļa noteikumi Nr. 10 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti" nosaka pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.
       Pabalsta apmērs ir līdz 4000 EUR personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 1500 EUR personai ar redzes invaliditāti.

       Ziedojumi / labdarība

       Bērnu slimnīcas fonds īsteno dažādas atbalsta programmas un piesaista ziedojumus vajadzībām, ko apstiprina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti, taču valsts tās neapmaksā vai apmaksā daļēji.

       Bērniem ar kustību traucējumiem, Bērnu slimnīcas fonds līdzfinansē tehnisko palīglīdzekļu iegādi (ortozes, ortopēdiskos apavus, sēdēšanas sistēmas utt).

       Bērniem ar 1.tipa cukura diabētu, vecumā līdz 7 gadu vecumam, Bērnu slimnīcas fonds sniedz atbalstu glikozes monitoringa sistēmas iegādei.

       Fonds īsteno ziedojumu vākšanu dažādām pašu iniciētām atbalsta programmām, piemēram, bērnu rehabilitācijai centrā “Poga” un ziedojumu piesaisti personu individuālām vajadzībām.


       Cits atbalsts

       Ja ir nepieciešama vizīte Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, no iebraukšanas maksas ir atbrīvots invalīdu transports (izbraucot no teritorijas, jāuzrāda invalīdu apliecība vai CSDD izsniegtu invalīdu stāvvietas karti).

       Ceļš īpašo vajadzību pasaulē ir vieglāks, ja ir kompass un atbalsts, kas rāda ceļu!

       Novērtē pakalpojumu!

       Mums ir svarīgs Tavs vērtējums, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti!