×
Atbalsta Grupas Ārstniecība Atbalsts Ģimenēm ES sabiedrībā Par mums

FINANSIĀLS ATBALSTS, ATVIEGLOJUMI

Valsts atbalsts

Vecāku pabalstu, ko dēvē arī par māmiņalgu, izmaksā vienam no vecākiem, kas ir darba ņēmējs vai pašnodarbināts. Šo pabalstu var saņemt līdz bērna viena vai pusotra gadu vecumam.

Māte un tēvs vienojas, kurš būs pabalsta saņēmējs.

Pabalsta apmērs ir atkarīgs no pabalsta pieprasītāja algas, no kuras rēķinātas sociālās apdrošināšanas iemaksas un no izvēlētā pabalsta saņemšanas ilguma.

Sieviete, kura nav nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā, var saņemt vecāku pabalstu, ja viņai par šo bērnu ir bijis piešķirts maternitātes pabalsts.

Bērna kopšanas pabalstu izmaksā vienam no bērna vecākiem, aizbildnim vai citai personai, kura saskaņā ar bāriņtiesas lēmumu faktiski kopj un audzina bērnu līdz divu gadu vecumam.

Ja pabalstu izmaksā par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem, par katru nākamo bērnu papildus kopšanas pabalstam piešķir piemaksu.

Bērna piedzimšanas pabalstu izmaksā Latvijā pastāvīgi dzīvojošam vienam no vecākiem par katru bērnu, kuram ir piešķirts personas kods. Pabalstu piešķir arī aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam.

Maternitātes pabalstu par visu grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma laiku izmaksā sievietei, kura:
• ir darba ņēmēja vai pašnodarbinātā, sākoties grūtniecības atvaļinājumam;
• ir atbrīvota no darba vai zaudējusi pašnodarbinātā statusu, ne agrāk kā 60 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma;
• ir atbrīvota no darba uzņēmuma likvidācijas dēļ ne agrāk kā pirms 210 dienas pirms grūtniecības atvaļinājuma.

Paternitātes pabalstu par 10 darba dienu atvaļinājumu, kas piešķirts sakarā ar bērna piedzimšanu, izmaksā darba ņēmējam vai pašnodarbinātajam šādos gadījumos:
• jaundzimušā bērna tēvam;
• personai, kura nav bērna māte, ja bērna paternitāte nav atzīta (noteikta), bērna tēvs ir miris vai bērna tēvam ir pārtrauktas aizgādības tiesības.
Šis atvaļinājums ir jāizmanto līdz bērna sešu mēnešu vecumam.

Pašvaldību atbalsts

Lai uzzinātu kāds atbalsts pieejams Jūsu pašvaldībā, norādiet pašvaldību.

Krīzes centra pakalpojuma mērķis ir sniegt naktsmītni, sociālo aprūpi, sociālo prasmju novērtēšanu, pilnveidošanu un attīstīšanu, kā arī psihosociālo un psiholoģisko atbalstu krīzes situācijā nonākušam bērnam un ģimenei ar bērniem.

Krīzes centra pakalpojumu ir tiesīgi saņemt:

• bērns vecumā no 2 līdz 18 gadiem, kurš cietis no prettiesiskām darbībām un/vai nonācis krīzes situācijā;

• ģimene, kurā vecāks vai bērni cietuši no prettiesiskām darbībām un/vai nonākuši krīzes situācijā;

• bērns vecumā no 2 līdz 18 gadiem uz laiku, kamēr likumiskie pārstāvji veselības stāvokļa dēļ nespēj bērnu aprūpēt;

• jaundzimušā bērna māte ar bērnu, ja viņai nav iztikas līdzekļu vai mājokļa;

• citos gadījumos pēc sociālā darbinieka atzinuma.

Atbalsta, izglītojošās un pašpalīdzības grupas nodrošina personām iespēju mazināt sociālo izolētību, grupā risināt esošās problēmas, vairot izpratni par sevi, gūt motivāciju un saņemt atbalstu to risināšanai, lai uzlabotu savu funkcionēšanu un sociālo situāciju, apgūtu jaunas zināšanas, prasmes un iemaņas.

Tiesības saņemt atbalsta, izglītojošo un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir personai, kuru dalībai grupā rekomendējis sociālā darba speciālists vai psihologs, vai šis pakalpojums ir iekļauts ģimenes (personas) sociālās rehabilitācijas plānā. Ja grupa nav nokomplektēta pilnā sastāvā, tiesības saņemt atbalsta un/vai izglītojošās un pašpalīdzības grupas pakalpojumu ir ikvienai motivētai personai, kura izteikusi vēlēšanos piedalīties grupā

Pagaidu dzīvojamās platības pakalpojums (krīzes dzīvoklis) ir Cēsu novada pašvaldībai piederoša dzīvojamā telpa, kas īslaicīgai lietošanai tiek nodrošināta kā izmitināšanas pakalpojums personai vai ģimenei, kas nonākusi krīzes situācijā, nespēj sevi nodrošināt ar mājokli un nesaņem citu personu atbalstu mājokļa nodrošināšanā.

Krīzes dzīvokli piešķir uz laiku līdz diviem mēnešiem. Ja persona sadarbojas ar Dienestu un iesaistās pasākumos savas situācijas uzlabošanai, krīzes dzīvokli var piešķirt uz laiku līdz trīs mēnešiem.

Ģimenes asistenta pakalpojums nodrošina personai atbalstu un apmācību sociālo prasmju apgūšanā, bērnu aprūpē un audzināšanā, mājsaimniecības vadīšanā, lai atjaunotu vai uzlabotu ģimenes (personas) sociālās funkcionēšanas spējas.

Tiesības saņemt ģimenes asistenta pakalpojumu ir personai, kam šis pakalpojums nepieciešams atbilstoši sociālā darbinieka izvērtējumam vai sociālās rehabilitācijas plānam.

Dienesta transporta un/vai mobilā pacēlāja pakalpojums ir atbalsta pakalpojums personai nokļūšanai uz/no ārstniecības iestādēm, sociālo pakalpojumu sniedzējiem, valsts vai pašvaldības institūcijām.

Tiesības saņemt Dienesta vieglā transporta pakalpojumu līdz 10 reizēm gadā ir:
• personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kurām ir apgrūtināta pārvietošanās un kuras nespēj patstāvīgi izmantot sabiedrisko transportu;
• vientuļām personām bez apgādniekiem krīzes situācijā pēc sociālā darbinieka izvērtējuma, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu;
• ģimenēm ar bērniem krīzes situācijā, kuras objektīvu apstākļu dēļ nevar nodrošināt sev transportu;
• citos gadījumos pēc sociālā darbinieka izvērtējuma.

Ziedojumi / labdarība

“Palīdzēsim.lv” ir nodibinājums ar sabiedriskā labuma organizācijas statusu, kas atbalsta dažādās grūtībās nonākušus bērnus un jauniešus, un viņu ģimenes visā Latvijā jau kopš 2009. gada.

Organizācija sniedz ģimenēm atbalstu veselības problēmu risināšanā - tās ir ilgtermiņa attiecības ar ģimeni, esot blakus un palīdzot ne tikai finansiāli, bet arī veicot konsultatīvo darbu par dažādām ārstniecības un rehabilitācijas iespējām, sociālo un psiholoģisko palīdzību, palīdzam piesaistīt pakalpojumus, kas uzlabotu dzīves kvalitāti, un daudz dažādos citos veidos.

Fonds īsteno ziedojumu vākšanu dažādām pašu iniciētām atbalsta programmām, piemēram, bērnu rehabilitācijai centrā “Poga” un ziedojumu piesaisti personu individuālām vajadzībām.


Bērnu slimnīcas fonds īsteno dažādas atbalsta programmas un piesaista ziedojumus vajadzībām, ko apstiprina Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas speciālisti, taču valsts tās neapmaksā vai apmaksā daļēji.

Bērniem ar kustību traucējumiem, Bērnu slimnīcas fonds līdzfinansē tehnisko palīglīdzekļu iegādi (ortozes, ortopēdiskos apavus, sēdēšanas sistēmas utt).

Bērniem ar 1.tipa cukura diabētu, vecumā līdz 7 gadu vecumam, Bērnu slimnīcas fonds sniedz atbalstu glikozes monitoringa sistēmas iegādei.

Cits atbalsts

ES fonda ietvaros pieejamais atbalsts bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm. Lai pieprasītu pakalpojumu, bērna vecāki vai likumiskie pārstāji vēršas savas deklarētās dzīvesvietas sociālajā dienestā.

Sabiedrības integrācijas fonds Eiropas Atbalsta fonda ietvaros trūcīgām, maznodrošinātām un krīzes situācijā nonākušām mājsaimniecībām piedāvā iespēju saņemt atbalsta pakas (pārtiku, higiēnas, saimniecības u.c. preces).

Ja ir nepieciešama vizīte Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā, no iebraukšanas maksas ir atbrīvots invalīdu transports (izbraucot no teritorijas, jāuzrāda invalīdu apliecība vai CSDD izsniegtu invalīdu stāvvietas karti).

Ceļš sarežģītajā pasaulē ir vieglāks, ja ir atbalsts un kompass, kas rāda virzienu!
house-iconUz sākumu

Novērtē pakalpojumu!

Mums ir svarīgs Tavs vērtējums, lai uzlabotu pakalpojuma kvalitāti!